ตรวจสอบ VERSION SQL


Total 20 items.

#kpi_codeตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพร
1PPA63_2เด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กV20200708V20200708V20200708V20200708V20200708V20200708V20200708
2PPA63_3นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก V20200111V20200111V20200111V20200111V20200111V20200111V20200111
3PPA63_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน V20200625V20200625V20200625V20200625V20200625V20200625V20200625
4PPA63_5ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช V20200205V20200205V20200205V20200205V20200205V20200205V20200205
5PPA63_6เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วันV20200608V20200608V20200608V20200608V20200608V20200608V20200608
6QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
7QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
8QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงV20200310V20200310V20200310V20200310V20200310V20200310V20200310
9QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วนV20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
10QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงV20200428V20200428V20200428V20200428V20200428V20200428V20200428
11QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วนV20200201V20200201V20200201V20200201V20200201V20200201V20200201
12QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุV20200217V20200217V20200217V20200217V20200217V20200217V20200217
13QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)V20200217V20200217V20200217V20200217V20200217V20200217V20200217
14QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
15QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติV20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
16QOF63K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือนV20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
17QOF63K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงV20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
18QOF63K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนV20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
19QOF63K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115V20191115
20QOF63K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อV20200116V20200116V20200116V20200116V20200116V20200116V20200116