ตรวจสอบวันที่ประมวลผล HDC จังหวัด


Total 20 items.

#kpi_codeตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพร
1PPA63_2เด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก23-01-2563 เวลา 14:18:06 น.23-01-2563 เวลา 11:28:55 น.25-01-2563 เวลา 15:24:19 น.23-01-2563 เวลา 08:42:26 น.21-01-2563 เวลา 10:03:51 น.24-01-2563 เวลา 11:00:09 น.23-01-2563 เวลา 11:03:40 น.
2PPA63_3นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 23-01-2563 เวลา 13:58:51 น.23-01-2563 เวลา 11:32:22 น.25-01-2563 เวลา 15:35:26 น.23-01-2563 เวลา 08:45:03 น.20-01-2563 เวลา 15:48:00 น.24-01-2563 เวลา 11:02:16 น.23-01-2563 เวลา 11:06:50 น.
3PPA63_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน 23-01-2563 เวลา 14:20:36 น.23-01-2563 เวลา 11:37:22 น.25-01-2563 เวลา 15:36:51 น.23-01-2563 เวลา 08:46:13 น.20-01-2563 เวลา 15:51:33 น.24-01-2563 เวลา 11:03:20 น.23-01-2563 เวลา 11:07:23 น.
4PPA63_5ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 23-01-2563 เวลา 14:43:45 น.23-01-2563 เวลา 11:39:21 น.25-01-2563 เวลา 15:37:40 น.23-01-2563 เวลา 08:47:20 น.20-01-2563 เวลา 16:26:22 น.24-01-2563 เวลา 11:05:03 น.23-01-2563 เวลา 11:15:44 น.
5PPA63_6เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน14-01-2563 เวลา 22:34:36 น.23-01-2563 เวลา 11:41:15 น.25-01-2563 เวลา 15:38:09 น.23-01-2563 เวลา 08:47:29 น.20-01-2563 เวลา 16:26:47 น.24-01-2563 เวลา 11:05:49 น.23-01-2563 เวลา 11:16:02 น.
6QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)18-01-2563 เวลา 22:45:04 น.23-01-2563 เวลา 09:01:47 น.25-01-2563 เวลา 14:33:32 น.27-01-2563 เวลา 08:22:12 น.20-01-2563 เวลา 14:55:37 น.24-01-2563 เวลา 10:39:19 น.23-01-2563 เวลา 10:44:38 น.
7QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) 18-01-2563 เวลา 22:49:27 น.23-01-2563 เวลา 09:03:03 น.25-01-2563 เวลา 14:50:37 น.27-01-2563 เวลา 08:23:05 น.20-01-2563 เวลา 14:58:29 น.24-01-2563 เวลา 10:40:27 น.23-01-2563 เวลา 10:47:31 น.
8QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง18-01-2563 เวลา 22:51:21 น.23-01-2563 เวลา 09:03:27 น.25-01-2563 เวลา 14:51:04 น.27-01-2563 เวลา 08:23:27 น.20-01-2563 เวลา 15:00:21 น.24-01-2563 เวลา 10:41:16 น.23-01-2563 เวลา 10:47:51 น.
9QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน18-01-2563 เวลา 22:53:16 น.23-01-2563 เวลา 09:03:35 น.25-01-2563 เวลา 14:54:06 น.27-01-2563 เวลา 08:23:34 น.20-01-2563 เวลา 15:00:28 น.24-01-2563 เวลา 10:42:17 น.23-01-2563 เวลา 10:47:56 น.
10QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง23-01-2563 เวลา 06:18:14 น.23-01-2563 เวลา 09:03:47 น.25-01-2563 เวลา 14:55:29 น.27-01-2563 เวลา 08:23:49 น.20-01-2563 เวลา 15:01:17 น.24-01-2563 เวลา 10:43:14 น.23-01-2563 เวลา 10:48:14 น.
11QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน23-01-2563 เวลา 06:19:03 น.23-01-2563 เวลา 09:04:21 น.24-01-2563 เวลา 12:20:07 น.27-01-2563 เวลา 08:23:54 น.20-01-2563 เวลา 15:01:30 น.24-01-2563 เวลา 10:43:59 น.23-01-2563 เวลา 10:48:19 น.
12QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ23-01-2563 เวลา 06:19:45 น.23-01-2563 เวลา 09:04:33 น.24-01-2563 เวลา 12:20:52 น.27-01-2563 เวลา 08:24:14 น.20-01-2563 เวลา 15:03:23 น.24-01-2563 เวลา 10:44:56 น.23-01-2563 เวลา 10:48:38 น.
13QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)23-01-2563 เวลา 06:19:51 น.23-01-2563 เวลา 09:04:39 น.25-01-2563 เวลา 14:59:00 น.27-01-2563 เวลา 08:24:28 น.20-01-2563 เวลา 15:03:34 น.24-01-2563 เวลา 10:45:24 น.23-01-2563 เวลา 10:48:43 น.
14QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี 18-01-2563 เวลา 23:01:23 น.23-01-2563 เวลา 09:04:53 น.25-01-2563 เวลา 15:09:35 น.27-01-2563 เวลา 08:24:53 น.20-01-2563 เวลา 15:04:10 น.24-01-2563 เวลา 10:46:06 น.23-01-2563 เวลา 10:49:14 น.
15QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ18-01-2563 เวลา 23:05:47 น.23-01-2563 เวลา 09:04:58 น.25-01-2563 เวลา 15:10:58 น.27-01-2563 เวลา 08:24:59 น.20-01-2563 เวลา 15:04:16 น.24-01-2563 เวลา 10:47:04 น.23-01-2563 เวลา 10:49:19 น.
16QOF63K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน18-01-2563 เวลา 23:05:52 น.23-01-2563 เวลา 09:05:04 น.25-01-2563 เวลา 15:11:04 น.27-01-2563 เวลา 08:25:03 น.20-01-2563 เวลา 15:04:28 น.24-01-2563 เวลา 10:47:12 น.23-01-2563 เวลา 10:49:35 น.
17QOF63K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง18-01-2563 เวลา 23:12:22 น.23-01-2563 เวลา 09:07:07 น.25-01-2563 เวลา 15:11:25 น.27-01-2563 เวลา 08:27:23 น.20-01-2563 เวลา 15:10:34 น.24-01-2563 เวลา 10:49:43 น.23-01-2563 เวลา 10:53:07 น.
18QOF63K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน18-01-2563 เวลา 23:29:13 น.23-01-2563 เวลา 09:10:01 น.25-01-2563 เวลา 15:11:48 น.27-01-2563 เวลา 08:27:49 น.20-01-2563 เวลา 15:10:55 น.24-01-2563 เวลา 10:50:27 น.23-01-2563 เวลา 10:53:29 น.
19QOF63K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)18-01-2563 เวลา 23:38:39 น.23-01-2563 เวลา 11:25:30 น.25-01-2563 เวลา 15:12:30 น.27-01-2563 เวลา 08:28:40 น.20-01-2563 เวลา 15:16:43 น.24-01-2563 เวลา 10:52:51 น.23-01-2563 เวลา 10:57:46 น.
20QOF63K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ18-01-2563 เวลา 23:54:21 น.23-01-2563 เวลา 11:27:50 น.25-01-2563 เวลา 15:23:22 น.27-01-2563 เวลา 08:29:22 น.20-01-2563 เวลา 15:22:28 น.24-01-2563 เวลา 10:56:55 น.23-01-2563 เวลา 11:02:49 น.