ตรวจสอบวันที่ประมวลผล HDC จังหวัด


Total 20 items.

#kpi_codeตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพร
1PPA63_2เด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก16-07-2563 เวลา 06:47:12 น.16-07-2563 เวลา 09:41:44 น.15-07-2563 เวลา 14:38:42 น.17-07-2563 เวลา 08:04:43 น.16-07-2563 เวลา 18:03:51 น.16-07-2563 เวลา 16:11:01 น.16-07-2563 เวลา 22:59:35 น.
2PPA63_3นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 29-04-2563 เวลา 09:14:57 น.01-05-2563 เวลา 13:04:08 น.01-05-2563 เวลา 10:47:46 น.01-05-2563 เวลา 08:30:54 น.01-05-2563 เวลา 16:58:48 น.07-05-2563 เวลา 16:03:11 น.30-04-2563 เวลา 10:22:24 น.
3PPA63_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน 16-07-2563 เวลา 07:27:11 น.16-07-2563 เวลา 09:42:18 น.15-07-2563 เวลา 15:05:09 น.17-07-2563 เวลา 08:10:57 น.16-07-2563 เวลา 18:12:23 น.16-07-2563 เวลา 09:13:03 น.16-07-2563 เวลา 23:05:09 น.
4PPA63_5ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 17-07-2563 เวลา 07:52:14 น.16-07-2563 เวลา 09:50:58 น.15-07-2563 เวลา 15:15:49 น.17-07-2563 เวลา 08:18:28 น.16-07-2563 เวลา 19:10:36 น.16-07-2563 เวลา 09:26:21 น.16-07-2563 เวลา 23:32:48 น.
5PPA63_6เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน16-07-2563 เวลา 07:39:28 น.16-07-2563 เวลา 09:51:21 น.15-07-2563 เวลา 15:38:07 น.17-07-2563 เวลา 08:18:37 น.16-07-2563 เวลา 19:12:41 น.16-07-2563 เวลา 09:30:46 น.16-07-2563 เวลา 23:09:37 น.
6QOF63_1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)01-05-2563 เวลา 07:57:42 น.01-05-2563 เวลา 12:36:06 น.01-05-2563 เวลา 09:38:19 น.30-04-2563 เวลา 07:29:22 น.01-05-2563 เวลา 08:18:17 น.01-05-2563 เวลา 22:15:00 น.30-04-2563 เวลา 09:00:04 น.
7QOF63_2.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) 01-05-2563 เวลา 08:06:07 น.01-05-2563 เวลา 12:39:44 น.01-05-2563 เวลา 09:51:12 น.30-04-2563 เวลา 07:51:23 น.01-05-2563 เวลา 08:22:41 น.01-05-2563 เวลา 22:16:15 น.30-04-2563 เวลา 09:03:40 น.
8QOF63_2.2ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง01-05-2563 เวลา 08:09:26 น.01-05-2563 เวลา 12:40:32 น.01-05-2563 เวลา 09:51:40 น.30-04-2563 เวลา 07:52:05 น.01-05-2563 เวลา 08:24:35 น.01-05-2563 เวลา 22:16:35 น.30-04-2563 เวลา 09:03:59 น.
9QOF63_2.3ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน01-05-2563 เวลา 08:12:17 น.01-05-2563 เวลา 12:42:36 น.01-05-2563 เวลา 10:18:39 น.30-04-2563 เวลา 07:52:32 น.01-05-2563 เวลา 08:47:22 น.01-05-2563 เวลา 22:16:43 น.30-04-2563 เวลา 09:04:03 น.
10QOF63_3.1ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง01-05-2563 เวลา 08:17:27 น.01-05-2563 เวลา 12:42:44 น.01-05-2563 เวลา 10:19:16 น.30-04-2563 เวลา 08:00:50 น.01-05-2563 เวลา 08:48:01 น.01-05-2563 เวลา 22:16:57 น.30-04-2563 เวลา 09:07:27 น.
11QOF63_3.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน01-05-2563 เวลา 08:24:23 น.01-05-2563 เวลา 12:42:53 น.01-05-2563 เวลา 10:19:38 น.30-04-2563 เวลา 08:19:02 น.01-05-2563 เวลา 08:48:23 น.01-05-2563 เวลา 22:17:11 น.30-04-2563 เวลา 09:07:59 น.
12QOF63_3.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ01-05-2563 เวลา 08:25:52 น.01-05-2563 เวลา 12:43:13 น.01-05-2563 เวลา 10:20:15 น.30-04-2563 เวลา 08:19:34 น.01-05-2563 เวลา 08:49:32 น.01-05-2563 เวลา 22:19:00 น.30-04-2563 เวลา 09:10:36 น.
13QOF63_3.4ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)01-05-2563 เวลา 08:28:58 น.01-05-2563 เวลา 12:45:16 น.01-05-2563 เวลา 10:20:25 น.30-04-2563 เวลา 08:19:38 น.01-05-2563 เวลา 08:49:40 น.01-05-2563 เวลา 22:19:09 น.30-04-2563 เวลา 09:15:25 น.
14QOF63_4.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี 01-05-2563 เวลา 08:29:42 น.01-05-2563 เวลา 12:45:24 น.01-05-2563 เวลา 10:31:23 น.30-04-2563 เวลา 05:56:18 น.01-05-2563 เวลา 08:50:06 น.01-05-2563 เวลา 22:19:31 น.30-04-2563 เวลา 09:16:18 น.
15QOF63_4.2ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ01-05-2563 เวลา 08:30:48 น.01-05-2563 เวลา 12:45:31 น.01-05-2563 เวลา 10:33:04 น.30-04-2563 เวลา 07:28:16 น.01-05-2563 เวลา 08:50:12 น.01-05-2563 เวลา 22:19:37 น.30-04-2563 เวลา 09:35:54 น.
16QOF63K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน01-05-2563 เวลา 08:30:53 น.01-05-2563 เวลา 12:45:35 น.01-05-2563 เวลา 10:33:07 น.30-04-2563 เวลา 08:19:47 น.01-05-2563 เวลา 08:50:17 น.01-05-2563 เวลา 22:19:43 น.30-04-2563 เวลา 09:42:20 น.
17QOF63K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง01-05-2563 เวลา 08:39:04 น.01-05-2563 เวลา 12:47:50 น.01-05-2563 เวลา 10:34:31 น.30-04-2563 เวลา 08:22:01 น.01-05-2563 เวลา 08:57:16 น.01-05-2563 เวลา 22:22:04 น.30-04-2563 เวลา 09:46:01 น.
18QOF63K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน01-05-2563 เวลา 08:41:00 น.01-05-2563 เวลา 12:48:04 น.01-05-2563 เวลา 10:35:03 น.30-04-2563 เวลา 08:22:13 น.01-05-2563 เวลา 08:57:36 น.01-05-2563 เวลา 22:22:19 น.30-04-2563 เวลา 10:01:40 น.
19QOF63K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)01-05-2563 เวลา 08:57:44 น.01-05-2563 เวลา 12:51:13 น.01-05-2563 เวลา 10:36:26 น.30-04-2563 เวลา 08:23:08 น.01-05-2563 เวลา 09:21:23 น.01-05-2563 เวลา 22:24:06 น.30-04-2563 เวลา 10:07:18 น.
20QOF63K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ01-05-2563 เวลา 09:13:06 น.01-05-2563 เวลา 12:54:05 น.01-05-2563 เวลา 10:37:41 น.30-04-2563 เวลา 08:23:55 น.01-05-2563 เวลา 09:28:31 น.01-05-2563 เวลา 22:25:31 น.30-04-2563 เวลา 10:12:32 น.