รายการตัวชี้วัด ค่า K จังหวัด (2563)

Total 5 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF63K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (คิดภาพรวมจังหวัด) 79.7492.4589.7778.9186.2790.2383.6484.39
QOF63K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (คิดภาพรวมจังหวัด) 92.6498.1994.0984.7893.2896.8394.1493.43
QOF63K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) (คิดภาพรวมจังหวัด) 46.7159.3769.2054.2264.2850.7461.7556.26
QOF63K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (คิดภาพรวมจังหวัด) 77.5994.7888.0869.7890.8594.6691.8784.96
QOF63K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (คิดภาพรวมจังหวัด) 69.5992.6973.0636.6483.7491.5688.6976.56