รายการตัวชี้วัด ค่า K จังหวัด (2563)

Total 5 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรเขต 11
QOF63K_1.1ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 57.8273.0567.0862.3967.3274.4467.3064.61
QOF63K_1.3ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 88.2996.7926.3180.2689.9395.6192.0786.22
QOF63K_1.4ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) 46.2952.7669.9551.3960.6148.8961.4553.41
QOF63K_2.1ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 41.6046.6648.7337.9366.0867.8859.9551.47
QOF63K_2.2ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 34.2441.8330.0916.0856.3859.2157.3642.76