รายการตัวชี้วัด QOF กลาง (ประเทศ) (2564) >> (ข้อมูล 1 เม.ย.2563 - 31 มี.ค.2564)

Total 7 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF64C_1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 55.7079.1475.9735.6473.7871.6062.9763.97
QOF64C_2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 54.9078.8675.4834.5972.7069.5962.1863.14
QOF64C_3ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 60.1463.6062.7542.0561.2063.6961.3360.14
QOF64C_4ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45) (วัดที่ระดับ CUP) 39.9651.7749.3236.9744.8145.4742.5543.38
QOF64C_5.1ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (น้อยกว่าร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 15.9511.1816.1620.7913.6312.1018.4315.29
QOF64C_5.2ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) (น้อยกว่าร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 19.779.1514.9422.0911.2611.2115.9714.81
QOF64C_6อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก(epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) หืด(asthma) เบาหวาน(DM) และความดันโลหิตสูง(HT) (ไม่เกิน 800 ต่อแสนประชากร) (วัดที่ระดับ CUP) 834.18758.56648.36460.56737.55647.86596.03727.44