รายการตัวชี้วัด QOF กลาง (ประเทศ) (2564) >> (ข้อมูล 1 เม.ย.2563 - 31 มี.ค.2564)

Total 7 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF64C_1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 52.3575.2668.3522.4165.0770.2956.0957.93
QOF64C_2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 51.3974.8567.5921.4063.8868.4055.7257.05
QOF64C_3ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 59.5463.8962.3342.6959.7463.1959.0059.33
QOF64C_4ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45) (วัดที่ระดับ CUP) 39.9651.7749.3136.9643.7745.4742.5443.10
QOF64C_5.1ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (น้อยกว่าร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 15.6711.3816.3421.2414.0612.4918.9215.45
QOF64C_5.2ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) (น้อยกว่าร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 19.049.3815.6121.8111.6111.4316.7314.87
QOF64C_6อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก(epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) หืด(asthma) เบาหวาน(DM) และความดันโลหิตสูง(HT) (ไม่เกิน 800 ต่อแสนประชากร) (วัดที่ระดับ CUP) 702.38628.75548.61390.57623.70564.13508.75614.03