รายการตัวชี้วัด QOF กลาง (ประเทศ) (2563) >> (ข้อมูล 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562)

Total 7 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรเขต 11
QOF63C_1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 3.190.871.502.780.930.470.871.86
QOF63C_2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 3.050.801.072.720.900.500.851.77
QOF63C_3ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) 56.0171.2768.2442.9858.5668.0761.5059.25
QOF63C_4ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45) 37.6950.9547.2136.7239.1843.6241.5240.72
QOF63C_5.1ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (น้อยกว่าร้อยละ 20) 14.6511.5613.3223.6812.3411.9213.0614.44
QOF63C_5.2ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) (น้อยกว่าร้อยละ 20) 14.0910.4715.2524.8012.0011.6212.7814.08
QOF63C_6อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) (ลดลงไม่น้อยกว่า 6) 00000000