รายการตัวชี้วัด QOF เขต (2564)

Total 11 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF64_1.1ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (ไม่เกินร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 14.597.537.9212.0216.1719.069.4312.74
QOF64_1.2ร้อยละของมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (วัดที่ระดับ CUP) 69.6980.7890.0053.8568.7455.6681.9572.52
QOF64_2.1ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 12) (วัดที่ระดับ CUP) 14.669.6812.8011.1113.1415.5415.5413.31
QOF64_2.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 66.4388.5688.5783.5379.5586.3876.2076.89
QOF64_2.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 78.6580.9379.5290.4484.3477.2083.9882.02
QOF64_3.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34) (วัดที่ระดับ CUP) 26.6733.8436.6639.9234.2734.7337.1432.33
QOF64_3.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (วัดที่ระดับ CUP) 37.6050.1144.3625.1448.4537.9441.0541.65
QOF64_3.3ร้อยละวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) (วัดที่ระดับ CUP) 46.0162.0049.1852.8747.9748.9651.3150.28
QOF64_4.1อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (ไม่เกิน 350 ต่อ แสน ปชก.) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจาก สปสช.กลาง) 274.45243.76211.63117.54246.92309.97212.73242.98
QOF64_4.2อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ในโรคหืด (asthma) (ไม่เกิน 125 ต่อ แสน ปชก.) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจาก สปสช.กลาง) 97.13115.4284.9251.2991.7544.8562.0687.36
QOF64_5ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจากโปรแกรม LTC) 82.1593.9893.80100.0089.3476.9893.0887.42