รายการตัวชี้วัด QOF เขต (2564)

Total 11 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
QOF64_1.1ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (ไม่เกินร้อยละ 20) (วัดที่ระดับ CUP) 14.077.917.5411.1115.4119.389.8912.41
QOF64_1.2ร้อยละของมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (วัดที่ระดับ CUP) 71.8782.2089.9754.1975.1957.4683.3575.43
QOF64_2.1ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 12) (วัดที่ระดับ CUP) 14.419.6312.8111.1812.8715.4915.4213.13
QOF64_2.2ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 68.1492.5391.1784.0788.7390.7177.5180.81
QOF64_2.3ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 79.0482.5778.0490.5384.3577.3684.1582.31
QOF64_3.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34) (วัดที่ระดับ CUP) 26.9633.8036.8140.0736.8634.1637.3333.11
QOF64_3.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (วัดที่ระดับ CUP) 33.8152.1239.3124.2442.7839.2437.1038.25
QOF64_3.3ร้อยละวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) (วัดที่ระดับ CUP) 46.5062.2150.5052.7748.8849.1551.4950.77
QOF64_4.1อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (ไม่เกิน 350 ต่อ แสน ปชก.) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจาก สปสช.กลาง) 334.87304.23259.48143.72296.72351.84252.55294.29
QOF64_4.2อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก ในโรคหืด (asthma) (ไม่เกิน 125 ต่อ แสน ปชก.) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจาก สปสช.กลาง) 112.04138.66102.4461.98104.5654.8274.67102.01
QOF64_5ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) (วัดที่ระดับ CUP ข้อมูลจากโปรแกรม LTC) 89.6198.6079.75100.0092.97100.0083.8290.44