รายการตัวชี้วัด PPA (2564)

Total 8 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA64_2หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อการคัด กรองความผิดปกติทารกในครรภ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 53.6481.9266.6748.9160.0634.7277.6760.91
PPA64_3เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 44.1761.1556.2326.2639.3051.0640.6445.12
PPA64_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) (วัดที่ระดับ CUP) 19.6130.0436.2526.8529.2040.9629.2826.67
PPA64_5เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 82.7587.8174.8668.2384.2878.4888.3582.70
PPA64_6ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8) (วัดที่ระดับ CUP) 6.159.253.485.335.527.387.476.34
PPA64_7นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 81.0393.9793.9685.3493.5785.8793.7188.97
PPA64_8เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 10.7155.9128.570.0025.0062.5018.7529.18
PPA64_9เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 58.1580.3581.2479.7973.7380.8578.3972.12