รายการตัวชี้วัด PPA (2565)

Total 6 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA65_1ร้อยละความครอบคลุมการได้รับอัลตร้าซาวด์ ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 0.110.350.400.700.630.002.100.48
PPA65_2เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 43.5951.8966.9344.2758.2875.4248.3454.69
PPA65_3เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ร้อยละ 90 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 0.000.000.000.000.000.000.000.00
PPA65_4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 3.461.852.868.828.784.091.574.51
PPA65_5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 81.8297.2273.9497.0792.5984.8580.0091.03
PPA65_6ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (วัดที่ระดับ CUP) 28.6030.7428.6032.2534.3827.7328.7430.61