รายการตัวชี้วัด PPA (2565)

Total 6 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA65_1ร้อยละความครอบคลุมการได้รับอัลตร้าซาวด์ ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 30.1217.6113.7614.3230.649.6440.8227.31
PPA65_2เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 73.3574.9081.0562.9064.3183.6362.8471.51
PPA65_3เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ร้อยละ 90 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 41.1855.2250.000.0046.6750.0018.1846.23
PPA65_4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 70.8876.1458.9670.3458.7159.2432.8163.27
PPA65_5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 83.3886.9278.6489.6584.1384.1587.2884.83
PPA65_6ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (วัดที่ระดับ CUP) 34.2134.8732.7335.6337.9034.3529.9034.74