รายการตัวชี้วัด PPA (2564)

Total 8 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA64_2หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อการคัด กรองความผิดปกติทารกในครรภ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 50.1475.5067.2948.6258.5636.0777.7358.17
PPA64_3เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 36.7853.8444.8119.2933.5047.9235.7938.34
PPA64_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) (วัดที่ระดับ CUP) 18.4525.7329.6619.9723.8333.5523.4522.65
PPA64_5เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 83.7587.7374.6166.2084.7676.1989.3782.98
PPA64_6ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8) (วัดที่ระดับ CUP) 5.978.443.145.114.305.137.135.71
PPA64_7นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 81.0393.8493.9685.3493.5785.8793.7488.97
PPA64_8เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 13.6437.0423.080.0025.0037.5019.3523.75
PPA64_9เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 47.9469.2863.4251.9658.6170.8961.8156.99