รายการตัวชี้วัด PPA (2564)

Total 8 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA64_2หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อการคัด กรองความผิดปกติทารกในครรภ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 57.6482.9971.2452.6365.5938.1080.0464.10
PPA64_3เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (วัดที่ระดับ CUP) 50.9176.5565.0638.0631.6832.9640.3847.86
PPA64_4เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) (วัดที่ระดับ CUP) 24.9332.9542.2130.1634.9549.9334.3131.81
PPA64_5เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 84.9490.7085.7073.6287.3284.5189.3486.02
PPA64_6ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8) (วัดที่ระดับ CUP) 7.7711.144.175.878.379.798.178.08
PPA64_7นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (วัดที่ระดับ CUP) 81.0393.9793.9685.3493.5785.8793.7188.97
PPA64_8เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 9.8757.1428.570.0031.4370.5919.5130.64
PPA64_9เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 71.2381.5377.9171.1473.5785.0676.6475.54