รายการตัวชี้วัด PPA (2565)

Total 6 items.

KPIตัวชี้วัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรภาพเขต 11
PPA65_1ร้อยละความครอบคลุมการได้รับอัลตร้าซาวด์ ของหญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 20.168.0710.396.1819.984.9127.5017.65
PPA65_2เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100) (วัดที่ระดับ CUP) 70.9571.4278.5263.1663.6878.2956.5568.94
PPA65_3เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ร้อยละ 90 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (วัดที่ระดับ CUP) 39.2271.1150.000.0036.3654.5522.2248.95
PPA65_4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 23.7251.1223.7540.3940.4736.6312.0035.42
PPA65_5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) (วัดที่ระดับ CUP) 81.5285.4777.0388.5783.2084.6885.9183.76
PPA65_6ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) (วัดที่ระดับ CUP) 32.6233.1630.7134.5436.3931.8229.6333.29