ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562


PP
PP&P Excellence จำนวน 24 ตัวชี้วัด
SE
Service Excellence จำนวน 36 ตัวชี้วัด
PE
People Excellence จำนวน 1 ตัวชี้วัด
GE
Governance Excellence จำนวน 11 ตัวชี้วัด